Chcete prožívat jaro po celý rok?

Nezařazené

 

Ne nadarmo se ?íká o jarních m?sících, že pat?í k m?síc?m, kdy se k životu probouzí p?íroda a láska. Hlavními znaky jara je p?ece zelená tráva, stromy za?ínají kvést a von?t, vzduch se otepluje, slunce svítí a h?eje a lidé se za?ínají na sebe více usmívat. Jejich zamrzlá srdce za?ínají tát a jsou daleko otev?en?jší i novým vztah?m. Toto ro?ní období má v oblib? bezpo?et lidí. I v zim? prožívá ?lov?k, který se zamiluje, takové své jaro v srdci. Chcete v?d?t, kdy to Vaše jaro p?ijde i k Vám? Nechte si sestavit horoskop lásky !

Nev??íte?

V??te, že pro každého z nás se n?kde na této planet? narodil partner, pro kterého je snadné opustit své vzorce chování z doby, kdy jste byli ješt? samostatnou jednotkou. Vaše postavení hv?zd Vám poví, kdy má dojít k osudovému setkání s Vaším životním druhem. Uv??íte teprve tehdy, až se Vaše p?edpov?? bude plnit. A to tedy za?ne!

Chcete prožívat jaro po celý rok?
4 (80%)2

Comments are closed.