Úvod do problematiky

Nezařazené

Co si p?edstavíme, když se ?ekne schodišt?? Mnozí z nás si p?edstaví rovné stup?ovité stoupání. Ale skute?nost není tak jednozna?ná. T?chto stavebních prvk?, které nás p?enesou do výše položených pater m?žeme mít více druh?. A? již podle velikosti a nebo technického ?ešení. Dle technického ?ešení rozeznáváme p?ímé, to?ité, lomené, skláp?cí. Jeden z prvních druh?, p?ímé, lze vyrobit z více materiál?.

Technické a materiálové ?ešení

Podle druhu použitého materiálu m?žeme ud?lat r?zné délky. Klasické p?írodní materiály jakož je d?evo, pop?ípad? v exotických krají bambus, m?žeme použít u kratších délek. Kdežto modern?jší materiály jako je nap?íklad ocel, plast, abs materiály lze použít u realizací z v?tšími délky. Po designové stránce je velice zajímavé ?ešení pomocí to?itého stoupání. A? se jedná o prostorovou http://www.lesatherm.cz/schemata-zapojeni/kotle-s-prostorovou-regulaci nenáro?nost a nebo cenovou dostupnost.

5.0
02