Zaměstnanci jsou v naší firmě velice spokojeni

Nezařazené

Zam?stnanci moc dob?e v?dí, jak to vypadá na trhu práce. Že je hodn? lidí nezam?stnaných, a práci nemohou najít. Váží si proto pracovního místa, které jim dáváme. Dob?e v?dí, že by jinde zam?stnání nemuseli najít. Proto jsou rádi za práci, kterou mají, a žádný od nás neodchází. Svou poctivou a sv?domitou prací každodenn? dokazují, že si svou práci pln? zaslouží.

My se snažíme zam?stnanc?m vycházet vst?íc

P?i výrob? rolet jsou pot?eba ochranné pracovní pom?cky, jako t?eba rukavice a brýle. Ty dostávají od nás zdarma. Také jim dáváme zdarma montérky a pracovní obuv. Což je pro n? dost velká výhoda, protože ušet?í, kdyby si m?li kupovat svoje, n?jaké peníze by je to stálo. Zam?stnanci to dokážou pat?i?n? ocenit.

4.0
01